Algemene voorwaarden Rijschool Flex-Line Delft Den Haag Leiden Zoetermeer

 Algemene Voorwaarden Rijschool Flex-Line

 

Artikel 1 – Verplichting Rijschool Flex-line

Rijschool Flex-Line is verplicht er zorg voor te dragen:

 1. de algemene voorwaarden rijschool Flex-Line voldoen aan Nederlandse wet en regelgeving.
 2. de algemene voorwaarden rijschool Flex-Line zijn waar mogelijk conform ANWB en BOVAG richtlijnen.
 3.  dat les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de wet (WRM) en algemene voorwaarden ANWB en BOVAG:
 4. dat de leerling zoveel mogelijk rijonderricht ontvangt van de zelfde instructeur.
 5. dat de aanvraag voor het onderzoek naar rijvaardigheid (verder het onderzoek) door  Rijschool  Flex-Line onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden daadwerkelijk is ingediend bij de stichting CBR, of BNOR uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid kan worden aangevraagd en waarop de leerling de kosten van het onderzoek aan Rijschool  Flex-Line heeft voldaan;
 6. dat de leerling,  die via Rijschool  Flex-Line het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR of BNOR tot het afleggen van een onderzoek de beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waar hij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel tenminste een lesvoertuig van hertzelfde of gelijkwaardige type:
 7. dat de tijdsduur van de te geven rijles, overeengekomen in de lesovereenkomst, volledig wordt benut voor het geven van rijles;

Artikel 2 – Verplichtingen rijbewijs leerling Rijschool Flex-Line

De rijbewijs leerling is verplicht:

 1. zich te houden aan de afgesproken datum, tijd, en plaats voor de rijles (door Rijschool Flex-Line wordt een wachttijd van 10 minuten in acht genomen) en bij het niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;
 2. de volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de afgesproken tijd; zaterdagen, zondagen alsmede erkende feestdagen worden meegerekend in deze 48 uur. Afzegging dient tijdens de kantooruren van Rijschool Flex-Line  te gebeuren en dient persoonlijk op het kantoor van Rijschool Flex-Line  of telefonisch te worden gedaan (géén SMS, geen WA-bericht) een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht vanwege een dringende reden, zoals een begrafenis van een overledene in de naaste familie (t/m de 2e graad) of een eigen spoedopname in het ziekenhuis;
 3. alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijles op te volgen;
 4. het met Rijschool Flex-Line overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van het onderzoek na te komen;
 5. de leerling dient bij het onderzoek naar de rijvaardigheid een geldig legitimatiebewijs, recente pasfoto en een geldig theoriecertificaat te overleggen.

Artikel 3 – Betaling aan Rijschool Flex-Line

 1. Rijschool Flex-Line   is gemachtigd een bedrag aan inschrijvinggeld/administratiekosten in rekening te brengen. De leerling dient deze kosten voor aanvang van de eerste les contant te voldoen;
 2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is wordt overgekomen moet betaling van het lesgeld en de kosten, verbonden aan de individueel of in groepsverband te volgen theorielessen, per rijles respectievelijk theorieles contant worden voldaan. De kosten van de noodzakelijke leerboeken en ander lesmateriaal ten behoeve van de praktijk- en/of de theorielessen dienen bij het afleveren van die zaken contant te worden voldaan;
 3. Rijschool Flex-Line is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst zijn lesprijs te verhogen conform algemene voorwaarden ANWM en BOVAG. De leerling heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging.
 4. Indien contant dient te worden betaald en deze betaling blijft uit, dan ontvangt de leerling 14 dagen na de achterstand c.q. 2 lessen nadat de achterstand was opgetreden een factuur. Rijschool Flex-Line   is gerechtigd het bedrag van de achterstand te verhogen met administratie kosten. Deze bedragen minimaal € 50,=.
 5. Indien 14 dagen na de factuur het factuurbedrag niet volledig is voldaan, dan is de leerling automatisch in verzuim. Alsdan wordt over het nog openstaande bedrag rente berekend. Het rentepercentage bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis. Het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaats vinden wordt als gehele maand aangemerkt.
 6. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder door Rijschool Flex-Line uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting van de leerling tot contante betaling c.q. tot betaling per overeenkomst tijdstip komt te vervallen.
 7. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan Rijschool Flex-Line de vordering ter incasso uit handen geven aan derde. Alsdan is Rijschool Flex-Line gerechtigd het verschuldigde bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten.
 8. Buitengerechtelijke kosten zijn de kosten die aan Rijschool Flex-Line  in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en een ieder ander wie Rijschool Flex-Line  zich bedient voor invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van of € 75,=.

Artikel 4 – Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid c.q herhalingsonderzoek (verder te noemen het onderzoek)

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek gelijk tijdig met de invulling van de aanvraag en de eigen verklaring (of het verstrekken van de laatste) contant aan Rijschool Flex-Line   te worden voldaan.
 2. Veertien dagen na de datum van invulling en betaling van de aanvraag van het onderzoek heeft de leerling recht op inzage van -het geleide biljet en van het storting– of overschrijvingsbewijs waaruit blijkt dat zijn/haar aanvraag van het onderzoek bij het CBR, of het BNOR is ingediend.
 3. Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het examen verschijnt, of omdat de leerling geen vereiste, geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor een nieuw examen voor rekening van de leerling.
 4. Indien het onderzoek geen doorgang vindt wegens vakantie van de leerling, dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw examen voor rekening van de leerling.
 5. Rijschool Flex-Line   is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven.

Artikel 5 – Onderzoek naar rijvaardigheid

 1. Indien het CBR, of het BNOR het onderzoek wegens slechte weeromstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, dan kan Rijschool Flex-Line   de leerling het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor het nieuwe vastgestelde examen.
 2. Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat:a. een familielid tot en met de tweede graad van de leerling of van de instructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaats gevonden, c.q. plaats zal vinden op de dag van het onderzoek zelf;b. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en er geen lesvoertuig van hertzelfde of gelijkwaardige type ter beschikking is;
 3. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig beschikbaar is; zal Rijschool Flex-Line   ervoor zorgen dat voor de leerling een nieuw onderzoek wordt aangevraagd, indien de leerling dit wenst. Rijschool Flex-Line   staat ervoor in dat het aanvragen van het onderzoek alsdan geschiedt zónder kosten voor de leerling.
 4. In de in het tweede lid genoemde gevallen garandeert Rijschool Flex-Line   bovendien dat de leerling, indien hij/zij opnieuw onderzoek wil aanvragen, drie gratis rijlessen ontvangt.

Artikel 6 – Beëindiging van de lesovereenkomst

 1. Indien de lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode kan de lesovereenkomst door zowel de leerling als Rijschool Flex-Line worden opgezegd met een in acht neming van een opzegtermijn van één maand en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand.
 2. Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode (bijv. gecomprimeerde rijopleiding) kan de leerling de; lesovereenkomst slechts beëindigen om dusdanige redenen, dat van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder gehoudenheid de prijs voor de reeds genoten lessen vermeerderd met de prijs van een lesuur alsmede de administratie kosten, alsmede het door Rijschool Flex-Line   al betaalde examengeld (CBR of BNOR). Indien het bedrag ineens bij vooruitbetaling is voldaan dan zal Rijschool Flex-Line   het verschuldigde bedrag restitueren onder aftrek van het door hem CBR of BNOR betaalde examengeld.
 3. Indien de leerling algemene voorwaarden rijschool flex-line ANWB BOVAG

Artikel 7 – Vrijwaring rijbewijs leerling

 1. Rijschool Flex-Line vrijwaart de leerling voor afspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zij van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede bij het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
 2. Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechtelijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling Rijschool Flex-Line volledig en zal eventueel terzake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

algemene voorwaarden rijschool Flex-Line conform ANWB BOVAG

 

Algemene voorwaarden ANWB BOVAG rijscholen

algemene voorwaarden rijschool Flex-Line ANWB BOVAG

algemene voorwaarden rijschool flex-line anwb bovag